ACTUL DE FALIMENT AL ZIARULUI ZIUA. Administrator judiciar Silişte Cristian Dragoş. BLOG RONCEA in ascensiune

Număr unic dosar:  512/3/2010
Înregistrat în data de: 07.01.2010
Obiect dosar: procedura insolvenţei
Materia juridică:  Faliment
Stadiu procesual: Fond
Părţi: SC ZIUA SRL : Debitor

Admite cererea debitorului SC Ziua SRL. În temeiul art. 32 alin. 1 dinLegea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei deschide proceduragenerală împotriva debitorului SC Ziua SRL. Dă dispoziţie tuturorbăncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună deacestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratoruluijudiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-iadministratorului judiciar. Fixează următoarele termene limită:
a)termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor lasentinţa de deschidere a procedurii – 15 zile de la notificare, precumşi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile dela data expirării termenului de depunere a acestora;
b) termenul limităpentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averiidebitorului – 13 martie 2010;
c) termenul de verificare a creanţelor,de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 13 aprilie 2010;
d) termenul dedefinitivare a tabelului creanţelor – 14 mai 2010;
e) data primeişedinţe a adunării generale a creditorilor – 19 aprilie 2010.
Desemnează administrator judiciar pe CII Silişte Cristian Dragoş careva îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 raportat la art. 49 al.1lit. a din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu oremuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului.
Pune în vedereadministratorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privindmenţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi aisăi. În temeiul art. 32 alin 2 teza I din Legea nr.85/2006 privindprocedura insolvenţei, dispune ca administratorul judiciar să trimită onotificare, în condiţiile art. 61 alin. 3 din lege, privind deschidereaprocedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilormenţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registruluicomerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole oriregistrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul esteînmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti îna căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şituturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vedereaaplicării prevederilor art. 36 din lege.
Pune în vedereadministratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosar, întermen de 30 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 54alin. 1 şi 2 din lege şi, în termen de 60 de zile de la desemnare,raportul prevăzut la art. 59 din lege. În temeiul art. 4 din Legeaprivind procedura de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor aunui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielileaferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contulva fi deschis de către administratorul judiciar.
Eventualeledisponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozitbancar. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 1 martie 2010,C. 11, ora 09.00. Executorie. Cu recurs, în termen de 10 zile de lacomunicare. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată în şedinţăpublică, azi, 11 ianuarie 2010.

Urmatorul termen pe 1 martie

Print Friendly, PDF & Email
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress

Stiri

customizable counter
toateBlogurile.ro Blog din Moldova