Posts Tagged ‘Forumul Civic al Romanilor din Harghita Covasna’

Repet Apelul pe care l-am facut ieri la B1TV, la emisiunea “6, vine presa!” cu Livia Dilă: Români, mergeţi pe 20 martie la Topliţa românească

A P E L

FRATI ROMÂNI din judetele Covasna, Harghita si Mures!

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita si Mures, vă cheamă să lăsaţi pentru o zi grijile voastre acasă si să veniţi la Topliţa, sâmbătă, 20 martie 2010!

Veniţi să ne alăturăm glasurile spre a le spune diriguitorilor ţării că în judeţele Covasna, Harghita si Mures, trăim peste 400.000 de români! Suntem urmasii celor care secole de-a rândul au înfruntat ,,cele mai crâncene mijloace cu scopul de a ne desfiinţa si maghiariza”, cum a afirmat cel ce a fost întâiul patriarh al României, Miron Cristea, fiu al Topliţei Române.
Asemenea mijloace, sub o altă formă, sunt folosite si astăzi împotriva identităţii si dăinuirii noastre. Iar acestea se petrec după mai bine de nouă decenii de la Marea Unire de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, când Transilvana noastră străbună s-a unit cu România!

Asa cum a hotărât Adunarea reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita si Mures, din 28 octombrie 2006 de la Izvorul Muresului, si de această dată, dorim să ne exprimăm îngrijorarea pentru continuarea acţiunilor anticonstituţionale ale unor lideri politici si civici maghiari, ce urmăresc enclavizarea acestei zone, prin înfăptuirea autonomiei teritoriale pe
criterii etnice a asa-zisului „ţinut secuiesc”, si să solicităm autorităţilor statului: Parlamentului României, Presedinţiei, Guvernului, precum si întregii societăţi românesti, Patriarhiei, Academiei, mass-media, societăţii civile – să ia atitudine si să-si exprime, public si neechivoc, o poziţie transantă referitor la acţiunile iredentiste, revizioniste si separatiste, care atentează făţis la unitatea si suveranitatea statului si naţiunii române.

Prin glasul autorizat al reprezentanţilor românilor din cele trei judeţe, dorim să tragem un nou semnal izvorât din îngrijorarea românilor aici trăitori si direct afectaţi, faţă de recenta adoptare tacită, în Senatul României, a legii promovate de UDMR cu privire la regionalizarea României, lege prin care se doreste refacerea formulei staliniste, de tristă amintire, a Regiunii
Autonome Maghiare, si a regiunii de nord-est a Transilvaniei ruptă din trupul ţării, prin Dictatul de la Viena, de repunerea pe tapet a adoptării în Camera Deputaţilor a proiectului de Lege privind statutul minorităţilor naţionale, prin care se urmăreste legiferarea bazei autonomiei teritoriale pe criterii etnice si sforţarea proclamării limbii maghiare ca limbă oficială în asa – zisul „ţinut secuiesc” si apoi în toată Transilvania, si nu în ultimul rând, de continuarea acţiunilor de discriminare si deznaţionalizare a românilor din Arcul Intracarpatic.

(more…)

APEL CATRE PRESEDINTELE ROMANIEI: Salvati Romanii din Harghita si Covasna!

SCRISOARE DESCHISĂ Domniei Sale, Domnului Traian BĂSESCU, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

Membrii Despărţământului ASTRA „Covasna-Harghita”, întruniţi în Adunare Generală, cu participarea Prea Sfinţitului Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, , a conducerii centrale a ASTREI şi a membrilor Consiliului Director al Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, apreciază prezenţa Domniei Voastre în judeţul Covasna şi poziţia corectă pe care aţi exprimat-o în legătură cu realităţile din această zonă.
Relevând tranşant lipsa de fundament legal şi de finalitate a demersurilor politice anticonstituţionale ce vizează autonomia teritorială a aşa zisului „Ţinut Secuiesc” şi readucând discursul politic între limitele cadrului constituţional, v-aţi onorat înalta demnitate de garant al respectării Constituţiei României şi de Preşedinte al tuturor cetăţenilor români, indiferent de naţionalitate.
Mărturisim şi pe această cale dorinţa şi speranţa de bună convieţuire şi conlucrare între români şi maghiari, pe fundamentul comun al coeziunii creştine şi al convieţuirii multiseculare, dar nu putem să nu fim îngrijoraţi văzând încrâncenarea cu care liderii maghiari încearcă cu tot dinadinsul, prin tot felul de acţiuni (apeluri patetice, fluturaşi în cutiile poştale, chemări la mitinguri de protest a „întregii suflări maghiare”, aprinderea de „focuri secuieşti”, arborarea de „steaguri secuieşti” pe edificii oficiale ale statului, iniţierea de referendumuri, ş.a.), să-i incite pe concetăţenii noştrii de etnie maghiară împotriva autorităţilor române, pentru motive închipuite: cum că ar urma să fie discriminaţi şi oprimaţi prin schimbarea funcţionarilor maghiari din conducerile autorităţilor judeţene de stat – consecinţă firească, dacă se va produce – a neaccederii UDMR în noul Guvern; cum că şeful statului i-ar fi jignit pronunţându-se conform Constituţiei României împotriva autonomiei teritoriale, ori că statul român ar duce o politică de „populare controlată” a „regiunii secuieşti” cu români în scopul „modificării componenţei etnice”, ş.a.m.d.
Întrucât o bună parte din faptele autorităţilor locale conduse de UDMR de discriminare etnică a românilor, au fost înlesnite de lacunele şi ambiguităţile legislaţiei în vigoare, care au fost exploatate sub pretextul că „dacă legea nu interzice expres, înseamnă că permite”, solicităm Guvernului şi Parlamentului României, amendarea legislaţiei prin texte normative clare şi neechivoce, care să interzică explicit şi sub sancţiuni ferme faptele anticonstituţionale şi discriminatorii ce s-au manifestat până în prezent, cum ar fi: condiţionarea ocupării funcţiilor în administraţie de cunoaşterea limbii maghiare; arborarea pe clădirile oficiale sau în spaţii publice a altor drapele şi însemne decât cele prevăzute de lege; încălcarea flagrantă a jurământului depus la investirea în funcţie de demnitari, aleşi şi funcţionari publici; nesocotirea statutului constituţional al limbii române de unică limbă oficială în administraţia publică, ş.a.
Cerem să se pună capăt politicii UDMR, de menţinere deliberată în izolare, înapoiere şi subdezvoltare economică a judeţelor Covasna şi Harghita, în care şi noi ne trăim viaţa, dusă până în prezent în scopul de a se putea pretexta că e nevoie de autonomie teritorială deoarece statul român ar fi vinovat de dezinteres şi defavorizare a zonei noastre în raport cu restul ţării.
Cerem să nu mai fim marginalizaţi şi discriminaţi ca români în România europeană a mileniului III .
Dorim ca miniştrii din Guvernul României şi parlamentarii români să vă urmeze exemplul şi să vină cât mai des în zona noastră, pentru a cunoaşte nemijlocit realităţile şi a găsi soluţii legale şi corecte pentru problemele cu care ne confruntăm cei care trăim aici împreună, români şi maghiari.
Reprezentanţii societăţii civile româneşti, Vă solicită, Domnule Preşedinte, continuarea întrevederilor începute în urmă cu un an la Covasna, care s-au dovedit benefice şi dătătoare de speranţă pentru revenirea la normalitate în interesul general al bunei convieţuirii în această parte de ţară.
Sfântu Gheorghe,
Din încredinţarea participanţilor la Adunarea din 14 februarie 2009,
Av. Ioan SOLOMON

Adresa catre Consiliul Judetean Covasna


Ma duc la “6! Vine presa” cu extraordinara Livia Dila (Mbela lipseste) si domnii Talpes si Dancu. Tot despre problemele “secuiesti”. Vezi si mai jos:

FORUMUL CIVIC AL ROMANILOR
DIN HARGHITA ŞI COVASNA
Sf. Gheorghe, str. Grof Miko Imre, nr. 2, judeţul Covasna
Tel./fax: 0267-313534
Nr. 6 din 11.03.2008
Către,
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
– SF. GHEORGHE –
Domnule Preşedinte Demeter Janos
Comunitatea românească din judeţul Covasna a luat act cu îngrijorare de iniţiativa Consiliului Judeţean Covasna de aprobare a drapelului secuiesc ca drapel al judeţului Covasna, acţiune ce nu poate decât să altereze dialogul şi relaţiile interetnice din judeţ.
Luând act de această nouă iniţiativă contraproductivă, adusă la cunoştinţă publică în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică prin anunţul din ziarul Observatorul de Covasna de miercuri, 20 februarie 2008, în calitate de reprezentanţi ai populaţiei de naţionalitate română din judeţul Covasna vă solicităm să renunţaţi la această iniţiativă nelegală având în vedere următoarele argumente de ordin legal:
1. Demersul de aprobare a drapelului şi fanionului judeţului Covasna ca însemne specifice este lipsit de orice temei legal.
Legea contenciosului administrativ 554/2004 defineşte actul administrativ ca „actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice”;
Din această definiţie rezultă că orice act administrativ, precum hotărârea ce intenţionaţi să o adoptaţi, se adoptă pentru organizarea executării legii sau a executării în concret a legii.
În cazul iniţiativei contestate de noi nu se organizează executarea legii şi nici nu se execută în concret legea pentru că nici o lege din România nu reglementează şi nu constituie temei de drept pentru aprobarea unui drapel al unei unităţii administrativ – teritoriale. Singurul însemn specific al unităţilor administrativ – teritoriale cu reglementare normativă este stema judeţului.
2. Drapelul şi fanionul ce se intenţionează a fi aprobate, reprezintă de fapt drapelul secuiesc, drapel sub culorile căruia s-a organizat în mun. Sf. Gheorghe, contrar poziţiei oficiale a Statului Român, manifestaţia de solidaritate a C.N.S. cu declararea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo considerată un precedent de către organizatori. În concluzie acest drapel se doreşte a fi un drapel etnic al unui teritoriu pentru care se doreşte o autonomie teritoriala pe criterii etnice.
3. Aprobarea unui drapel lipsit de temei normativ şi alăturarea lui, ca simbol de separare teritorială faţă de teritoriul naţional, unei steme revizioniste, unor panouri cu inscripţia „ţinutul secuiesc” cu scopul marcării unor graniţe imaginare sau unor manifestaţii publice dar monoetnice şi costisitoare precum întâlnirea mondială a maghiarilor covăsneni, nu sunt de natură a crea o imagine pozitivă judeţului Covasna care să conducă la o dezvoltare economică şi socială normală, în folosul tuturor cetăţenilor judeţului indiferent de apartenenţa la majoritatea românească sau la diverse minorităţi naţionale. Dimpotrivă, politicile publice cu caracter separatist, monoetnic şi antiromânesc promovate de autorităţile administraţiei publice locale ne rup şi ne izolează de viaţa economică şi socială a României, exemplu grăitor fiind felul în care se dezvoltă mun. Braşov la numai 30 de km de Sf. Gheorghe. Poate pentru că autorităţile locale de acolo sunt interesate de proiecte de dezvoltare economică şi nu de marcare a teritoriului.
4. Toate măsurile de acest gen: aprobarea ca drapel al judeţului Covasna a drapelului secuiesc, aprobarea unei steme monoetnice secuieşti, iniţierea de manifestări de amploare şi subvenţionarea acestora pe criterii etnice etc. sunt măsuri discriminatorii faţă de comunitatea românească a judeţului conform art. 2, alin. 1 – 4 din OG 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
PREŞEDINTE ,
Av. Ioan SOLOMON

Preluat de la http://tanasadan.blogspot.com/

De mentionat ca toate link-urile de pe situl oficial al Judetului Covasna duc catre site-uri exclusiv in maghiara (vezi foto). De exemplu:

Sfantu Gheorghe http://www.sepsiszentgyorgy.ro/index.php

Targu Secuiesc http://www.kezdi.ro/

Baraolt http://www.erdovidek.ro/

Covasna http://www.kovaszna.ro/

Basescu in Harghita-Covasna

Dupa cum am previzionat aici in urma cu doua zile, Traian Basescu s-a deplasat, ieri, in Covasna, unde se va intalni cu reprezentantii organizatiilor romanesti, care au atras atentia asupra pericolului purificarii etnice la care sunt supusi romanii in Harghita si Covasna.
Corespondentul Rompres la Sfantu Gheorghe transmite: Presedintele Traian Basescu va avea, sambata, o intalnire cu lideri ai societatii civile romanesti din judetele Covasna si Harghita. Seful statului a declarat, vineri, la Covasna, unde va sta doua zile, ca a invitat reprezentantii societatii civile romanesti, la ora 12, la vila de protocol din statiune, precizand ca le-a facut inca de anul trecut promisiunea de a se intalni cu ei, dar din motive obiective nu a putut sa-si onoreze angajamentul. Presedintele a adaugat ca, duminica, intentioneaza sa se intalneasca si cu reprezentantii administratiei locale. Traian Basescu care se afla impreuna cu sotia sa, Maria Basescu, a precizat, la intrebarea ziaristilor, ca vizita sa in judetul Covasna nu are nicio legatura cu proclamarea independentei Kosovo si cu reactiile pe care le-a generat. ‘Eu vin in Covasna si Harghita ca presedinte al tuturor romanilor, indiferent daca sunt romani sau maghiari. (…) M-am simtit foarte bine aici, sunt niste oameni extrem de primitori si placuti’, a declarat seful statului, care a spus ca, dupa parerea sa, atat maghiarii, cat si cetatenii apartinand celorlalte 18 minoritati nationale au inteles ca traim intr-o tara europeana in care nu se pun ‘probleme teritoriale’. “Singurul drum valabil pentru cetatenii atat romani, cat si cetatenii romani de etnie maghiara este unul singur: impreuna. Numai asa avem sanse sa traim bine, impreuna”, a mai spus Basescu.
Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna si Harghita, care reuneste 13 organizatii nonguvernamentale din cele doua judete, a solicitat presedintelui, in urma cu aproape o jumatate de an, o audienta la Cotroceni, pentru a-i cere sprijinul in eforturile comunitatii romanesti de a-si pastra identitatea nationala in aceasta zona locuita preponderent de maghiari. Liderii societatii civile au reclamat in repetate randuri ca romanii din cele doua judete sunt discriminati de autoritatile locale aflate sub culorile UDMR, amintind, printre altele, ca romanii nu sunt acceptati in conducerea consiliilor judetene, ca ocuparea functiilor in institutiile publice este conditionata de cunoasterea limbii maghiare si ca simbolurile romanesti sunt desconsiderate in aceasta zona. De altfel, si presedintele Traian Basescu a vorbit, recent, la Bucuresti, despre ‘existenta unor aspecte in Harghita si Covasna care pot fi interpretate ca fiind elemente de purificare etnica indreptate impotriva romanilor’. Presedintele Traian Basescu si sotia sa au participat, vineri, la sfintirea unei cruci care a fost asezata pe cupola unei biserici din lemn, aflata in constructie in statiunea Covasna, transmite corespondentul Rompres.
Seful statului, care se afla intr-o vizita de doua zile in Covasna, a declarat, in prezenta IPS Ioan Selejan, episcopul Covasnei si Harghitei, ca este pentru prima oara cand asista la inaltarea unei cruci in varful unei biserici si s-a aratat impresionat de maiestria sculptorilor care au impodobit sfantul lacas.
IPS Ioan Selejan a spus ca noua biserica a fost construita pentru miile de oameni din toata tara care vin la tratament in statiune, precizand ca a fost dat ca presedintele sa vina in judet tocmai in acest moment important. Pana la finalizarea lucrarilor de constructie, slujbele religioase se vor tine intr-un paraclis amenajat in apropierea bisericii.
IPS Ioan, care se afla in fruntea Episcopiei Covasnei si Harghitei de aproape 14 ani si se afla printre favoritii alegerilor de azi pentru Scaunul Mitropoliei Moldovei, a ‘destelenit’ credinta ortodoxa prin refacerea si restaurarea a circa 120 de lacasuri de cult ortodoxe in aceasta zona, lasate in ruina ori distruse in timpul ocupatiei horthyste, din perioada 1940-1945. A ridicat din temelii mai multe manastiri, printre care si Manastirea ‘Adormirea Maicii Domnului de la Izvorul Muresului’, a sprijinit infiintarea Centrului Ecleziastic de la Sfantu Gheorghe, a Muzeului Carpatilor Rasariteni, dar si a altor institutii de cultura, care au rolul de a ajuta la mentinerea identitatii culturale a celor aproximativ 100.000 de romani care traiesc in cele doua judete.
Video:
HotNews transmite sambata:
Presedintele Traian Basescu s-a intalnit, sambata, la Covasna (unde isi petrece weekendul) cu delegatiile romanilor din judetele Harghita si Covasna, care au prezentat sefului statului problemele cu care se confrunta comunitatea romaneasca din zona in pastrarea si afirmarea identitatii nationale, transmite Radio Romania Actualitati. La finalul discutiilor, care au durat mai bine de trei ore, presedintele Basescu a promis ca autoritatile statului ii va sprijini pe romanii din cele doua judete. Participantii la discutii s-au declarat, la randul lor, multumiti de dialogul pe care l-au avut cu presedintele tarii. A fost prima intalnire a Forumului Civic al Romanilor din Covasna si Harghita cu un sef de stat roman, dupa 18 ani. Ei au cerut presedintelui Basescu o apropiere de institutiile statului, dar si o mai buna comunicare cu autoritatile centrale, care sunt chemate sa vegheze mai atent asupra acestei zone, pentru a inlatura orice potential risc. Episcopul ortodox al celor doua judete, Prea Sfintitul Ioan Selejan, i-a transmis lui Traian Basescu ca dorinta romanilor din zona este sa nu mai fie supusi presiunilor si umilintelor lingvistice si, asa cum Romania isi respecta obligatiile fata de Uniunea Europeana, si maghiarii sa respecte legile tarii, la fel ca si ceilalti cetateni.
Powered by WordPress

Stiri

customizable counter
toateBlogurile.ro Blog din Moldova